Chatral hot views


24-May-2019 01:56

Chatral hot views-83

6 rules relative age dating

ཨོཾ་རུ་ཙི་ར་མ་ཎི་པྲ་བརྡྷ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། om rutsi ramani pravardhanaye soha oṃ ruci ramaṇi pravardhanaye svāhā ཧྲཱིཿབཛྲ་ཛི་ཧཱ་མནྟྲ་དྷ་ར་བརྡྷ་ནི་ཨོཾ། hri benza dziha mantra dhara vardhani om hrīḥ vajra-jihvā mantra-dhara vardhaṇi oṃ ཞེས་པའང་བདུན་ལམ་གསུམ་བཟླས་པས་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་འབུམ་དུ་བསྐྱེད་པར་གསུངས། Recite this seven or three times, and the power of your mantras will be increased one hundred thousand times.

ཡི་དམ་གྱི་བཟླས་པའི་ཐོག་མར་འདི་དང་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་བཅས་བཟླས་པས་ཕྲེང་བ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་། To bless your mālā before beginning the recitation of your yidam deity recite this mantra, along with the vowels and consonants and ‘The Essence of Interdependent Origination’.

སྐབས་སུ་ཁ་ཟས་ལའང་བཏབ་གྲུབ་ན་ནུས་པའི་མཐུ་སྐྱེད་པར་གསུངས་སོ། ། Also recite it from time to time over your food, and it will bless it and increase the power and strength of its nutrition.

དང་པོ་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཕྱིར་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། 1. Invoking the Lama བླ་མ་མཁྱེན། lama khyen O lama, care for me!

སྲིད་གསུམ་མི་རྟག་སྟོན་ཀའི་སྤྲིན་དང་འདྲ། ། si sum mitak tönké trin dang dra This existence of ours is as transient as autumn clouds.

འགྲོ་བའི་སྐྱེ་འཆི་གར་ལ་བལྟ་དང་མཚུངས། ། drowé kyechi gar la ta dang tsung To watch the birth and death of beings is like looking at the movement of a dance.

Chatral hot views-52

8simple rules for dating

Chatral hot views-87

Free adult chat l

དུས་ཀྱིས་བསྙེན་ནས་རྒྱལ་པོ་འགྲོ་གྱུར་ན། ། dü kyi nyen né gyalpo dro gyur na When his time has come, even a king has to die, ལོངས་སྤྱོད་མཛའ་དང་གཉེན་བཤེས་རྗེས་མི་འབྲངས༌། ། longchö dza dang nyenshé jé midrang And neither his friends nor his wealth can follow him.

ལན་བདུན་གྱིས་གདུང་བ་དྲག་པོས་བོས་ནས། Repeat seven times calling out in ardent longing and devotion.

སྙིང་དབུས་དད་པའི་གེ་སར་བཞད་པ་ནས། ། nying ü depé gesar shyepa né From the blossoming lotus of devotion at the centre of my heart, སྐྱབས་གཅིག་དྲིན་ཅན་བླ་མ་ཡར་ལ་བཞེངས། ། kyab chik drinchen lama yar la shyeng Rise up, O compassionate lama, my only refuge!

བདེ་འགྲོའི་རྟེན་ལ་བསོད་ནམས་ཟད་གྱུར་ནས། ། dendrö ten la sönam zé gyur né Once the merit that provided this happy existence is spent, ཤི་བའི་འོག་ཏུ་ངན་སོང་ངན་འགྲོར་འཁྱམས། ། shiwé oktu ngensong ngendror khyam After death I will wander as a being in the lower realms.

དགེ་སྡིག་མི་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་མི་ཐོས། ། gedik mishé chö kyi dra mitö Not knowing good from bad, I will never hear the sound of Dharma, དགེ་བའི་བཤེས་དང་མི་མཇལ་མཚང་རེ་ཆེ། ། geweshé dang mijal tsang ré ché Nor meet a spiritual friend—a terrible disaster!The Vowel Mantra ཨ་ཨཱ། ཨི་ཨཱི། ཨུ་ཨཱུ། རྀ་རཱྀ། ལྀ་ལཱྀ། ཨེ་ཨཻ། ཨོ་ཨཽ། ཨཾ་ཨཿ a a, i i, u u, ri ri, li li, e ai, o au, ang ah a ā, i ī, u ū, ṛ ṝ, ḷ ḹ, e ai, o au, aṃ, aḥ ལན་བདུན། 7 times The Consonant Mantra ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵཿ ka kha ga gha nga, cha chha ja jha nya, ta tha da dha na, ta tha da dha na, pa pha ba bha ma, ya ra la wa sha sha sa ha ksha ka kha ga gha ṅa, ca cha ja jha ña, ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa, ta tha da dha na, pa pha ba bha ma, ya ra la va śa ṣa sa ha kṣa ལན་བདུན། 7 times Mantra of the essence of interdependent origination ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷཱ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝྃ་ཝཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿསྭཱ་ཧཱ། om yé dharma hetu prabhava hetun teshan tatagato hyavadat teshan tsa yo nirodha evam vadi maha shramana soha oṃ ye dharmā hetu prabhāvā hetuṃ teṣāṃ tathāgato hyavadat teṣāṃ ca yo nirodha evaṃ vādī mahāśramaṇaḥ svāhāAll dharmas originate from a cause. That which brings the cause to cessation—this too, has been taught by the Great Śramaṇaḥ.